PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Müslüman Astrologların Yöntemi


Lora
08.Ocak.2019, 21:34
Güneşin Hangi Burçta Olduğunun Tayin Yöntemi

Bunun için evvel herhangi bir takvimden içinde bulunduğumuz Rumi ayı ve günü tesbit etmemiz gerekir. Rumi ayın kaçıncı günün*de olduğumuzu tesbit ettikten sonra bu rakamı, cetvelde de o ayın karşısında yazılı rakkama ilâ*ve ederiz. Toplamı 30'dan az ise Güneş içerisinde bulunduğu ayın karşısında yazılı burcun o derece*sindedir. Toplam otuzdan yukarı ise Güneş'in içerisinde bulundu*ğu aydan sonra gelen ayın karşı*sında yazılı burcun o derecesinde olduğu anlaşılır.


22 Nisan Koç 20 Ekim Terazi 21 Mayıs Boğa 21 Kasım Akrep 21 Haziran ikizler 21 Aralık Yay 20 Temmuz Yengeç 22 Ocak Oğlak 20 Ağustos Arslan 23 Şubat Kova 20 Eylül Başak 21 Mart BalıkBir misalle bunu biraz daha açalım.
Soru: 14 Haziran Milâdi 1967'de Güneş hangi burcun han*gi derecesindedir?
M. 14 Haziran 1 Haziran Rumi-ye tekabül eder. Çünkü Milâdi tak*vimle Rumi takvim arasındaki gün farkı 13'tür. Örneğin Milâdi 12 Ocak, Rumi 30 Aralık'a denk gelir.
Rumi günü tesbit ettikten son*ra yukarıda verdiğimiz listeye ba*kınız, örneğimizde 14 Haziran söz konusu olduğuna göre Haziran'a bakacağız. Haziran'ın karşısında 21 rakkamı yazılıdır. 1'i 21 sayısı*na eklersek 22 olur. Otuzdan az ol*duğu için Güneş'in Haziran'ın kar*şısında yazılı olan İkizler burcu*nun 22'nci derecesinde olduğu belirlenmiş olur.


Rumi Yıl Nasıl Bulunur?

Herhangi Milâdi bir seneden (584) rakkamı çıkarırsak bulduğu*muz rakam Rumi senedir.

örnek:1967 Milâdi sene
584 ______ Çıkarılacak sayı
1383 Aradığımız Rumi sene
Milâdi aylann rakkamından 13 çıkarmakla da Rumi ayların gün*lerini tesbit ettiğimizi belirtmiştik.
Mesela, 14 Haziran hangi Ru*mi tarihe rastlar?
14'den 13 çıkarılınca, elimizde kalan 1 sayısı aradığımız tarihin 1 Haziran'a rastlant? ettiğini gösterir.
Herhangi bir Rumi seneye de 584 ilâve etmekle Milâdi seneyi buluruz. Ve Rumi ayın gününe 13 ilâve etmekle Milâdi tarihi elde ederiz
Rumi 25 Nisan hangi Milâdi aya ve tarihe rastlar? denilse, 25'e 13 ilâve ederiz, 38 olur. Nisan ayı 30 gün olduğundan kalan sekizi Mayıs'a verir ve bu suretle soru*lan tarihin 8 mayıs olduğunu görürüz.

Devri Daim Takvimler
Rumi, Milâdi ve Hicri tarihler- olarak elde edebilmek için aşağı*dan geçmiş ve istikbal vakit için aranılan herhangi bir tarihi doğru daki çizelge yeterlidir


Bu çizelge Nasıl Kullanılır?

Herhangi Rumi bir senenin, herhangi bir ayının, herhangi bir gününü bulmak için evvelâ aradı*ğımız seneyi 28'e bölmemiz gere*kir. Kalana dışarıdan 16 sayısını ek ederiz. Toplam 28'den az ise, cetvelde hangi haneye düşüyorsa 0 hanedeki rakkamı aradığımız ayın karşısında yazılı sayı ile top*larız. Çıkan rakkamı günler hane*sinde ararız. Hangi günde bulur*sak o ayın ilk günü o günle başlı*yor demektir.
Mesela: 1383 Rumi senesinin

1 Haziran tarihi hangi güne tesa*düf eder?
1383 senesi 28'e bölününce kalan 11 olur. Buna 16 ek ede*riz. 27 olur. Cetvelde 27'ncı hane*de 5 rakkamı yazılıdır. 5'i Haziran ayının karşısında bulunan 6 ile toplayıp, günler hanesine ineriz. 11'in karşısında çarşamba yazıl*mış olduğundan, Rumi 1 Haziran'-ın çarşamba olduğu anlaşılır.
Yine bu ayın 18 ve 24'üncü günleri hangi güne rastlant? ediyor dense: Ayın 1'i çarşamba olduğu*na göre, çarşambadan çarşamba*ya 15, perşembe 16, cuma 17, cu*martesi 18'dir deriz. Keza 24'ü, çarşambadan çarşambaya 22, per*şembe 23, cuma 24 olur. Şayet: Toplanan adetler 28'den çok ise 28'i tarh edip cetvelin başından sayarak o adede gelirsiniz. Ve ne*ticeyi aynen yukarıdaki misaldş olduğu gibi, tamamlar ve bu usul ile yüzlerce y?l evvel ve yüzler*ce y?l sonraki tarihini tesbit edebilirsiniz.
Yukarıda da belirtildiği gibi .bu usul ile ve ufak bir işlemle iste*diğiniz tarihleri Milâdi senelere çevirebilmeniz mümkündür. An*cak Milâdi seneleri daha basit bir şekilde tayin ve tesbit edebilecek diğer bir cetveli aşağıya dere ediyoruz.
Milâdi seneler için aşağıda si*ze sunduğumuz bu çizelge dört kı*sımdan ibarettir. Birincisi asırlar, ikincisi seneler, üçüncüsü aylar, dördüncüsü de günler cetvelidir.
Herhangi bir senenin herhan*gi bir ayının, kaçıncı günü, hafta*nın günlerinden hangisi olduğunu bilmek için ikinci cetvelde aradı*ğın senenin adedinden birinci cet*velde asırlar sütununa kadar yürü. Birleştiği noktadaki harfi al. Son*ra üçüncü cetvelde aylar hanesin*de aradığın ayı bulup istediğin ta*rih üzerinden dördüncü cetvelde*ki günler hanesinde ikinci ve birin*ci cetvelin birleştiği noktadan al*mış olduğun harfin hizasına kadar gelip dur. Hangi gün üzerinde durmuşsan, aradığın gün odur.Mesela 18 Eylül 1954 tarihinin hangi güne denk geldiğini bula*lım. Önce I. cetvelin (Asırlar) sa*ğında ve solunda yer saha yıllar cetveline bakarak 54'ü bulacağız.
19. asrın 54. yılını aradığımıza gö*re, sağda 54'ü tesbit ettikten son*ra, sola doğru yürüyeceğiz. 19'un altındaki sıraya kadar geleceğiz. Burada G harfini görüyoruz. G har*fini tesbit ettikten sonra aylar cet*velinden Eylül'ü bulacağız. Eylül'ü tesbit ettikten ve 18 sayısını be*lirledikten sonra orta sütuna doğ*ru yürüyeceğiz. Bizim yürüdüğü*müz hizada G'nin altında 7 iie kar*şılaşacağız. 7 ise aşağıda belirtil*diği gibi cumartesiyle denk geliyor.
Demek ki 18 Eylül 1954, cu*martesi günü imiş.
UyarıAncak burada çok önemli bir noktayı da belirtmek gerekiyor.
Yıllar (2.) cetvelinde yazılı her dört haneden sonra boş bir ev yer alıyor. Bu boş haneler kendi*sinden sonra gelen senenin kabi-se (Yani şubatın 29 çektiği yıl) ol*duğunu bildirir.
Bu sebeple, aradığımız her*hangi bir tarih boş haneden son*ra gelen senelerden birisine tesa*düf ediyorsa, o senenin Ocak ve şubat ayları üstteki boş hanenin asırlar sütununda birleştiği nokta*da yazılı harfin gösterdiği günden başlar. Ve boş hanelerden sonra gelen seneler daima o senelerin asırlar sütununda birleştiği nokta*daki harfle Mart başlangıcından itibaren geçerli olur.
Mesela, 1967 senesinin Aralık ayının sonu, yani 31'nci günü ve
1968 senesinin başlangıcı hangi günlerdir? dense, buna verilecek yan?t 1967 senesinin Aralık ayı*nın 31'inci gününün arkasından, yani 1968 senesinin gireceği ilk günün 31 Aralık'tan sonra gelen günü takip edeceği gün olduğu cevabı verilir.
Fakat bunu cetvele tatbik et*tiğimiz vakit iş değişiyor. Şöyle ki; 1967 senesinin 31 Aralık tarihi cetvele göre pazardır. Tabiatıyla 1968 senesinin ihtidasının da pa*zartesi olması gerekir. Ancak 1968 senesinin hizasından asırlar hane*sine girdiğimiz vakit bulduğu*muz harf S harfidir. 1 Ocak'ta günler hanesinden S harfine gel*diğimiz vakit bulduğumuz gün salıdır ki, tabiatıyla yanlıştır. Doğ*rusu yukarıda da belirtildiği gibi, boş hanelerin altındaki hanede ya zılı Milâdi senelerin başlangıcı, yani Ocak ve Şubat ayları boş ha*nenin asırlar cetvelinde birleştiği noktada yazılı harfin günler hane*sinde gösterdiği günden başlar.
Nitekim: 1967'den sonra gelen boş haneden asırlar hanesine gel*diğimizde rastlant? ettiğimiz A harfi ile günler hanesinde 1 Ocak'la birleştiği noktada günün pazar*tesi olduğunu okuruz ki, doğru olan da budur.

Bir Başka Cetvel

Hangi senenin, hangi ayının ve kaçıncı günün, haftanın günle*rinden hangisine müsadif olduğu*nu bilmek için evvelâ: Matlub se*ne cetvelde bulunur. Ve oradan is*tediğin ayın hizasına kadar yürü*nür. Birleştiği noktada kaç rakka*mı varsa o rakkam o ayın istediğin gününe zam olunur ve günler cet*velinde hangi güne rastlant? etmiş ise aradığın gün o gündür.
Mesela: 1967 senesinin 27 Haziran'ı hangi gündür? 1967 den Haziran ayına kadar geldiğimizde
(4) rakkamına rastlant? ederiz. 27'ye ek edince 31 olur. Günler hanesinde 31, salıyı gösterir ki, doğrudur.AY'IN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BELİRLEME

Önce size Hicri takvimle ilgili bazı bilgileri vermekte fayda var.
Herhangi Hicri bir yılın, her*hangi bir ayının başlangıcını bul*mak için o seneyi sekize böler, ka*lan kaç ise cetvelde soldan sağa doğru sayarak aradığımız Hicri ayın başlangıcını buluruz.
Mesela, 1388 Hicri yılın Rama*zan ayının başlangıcı hangi gündür?
1388 senesini sekize bölersek, kalan 4 olur. Ramazan ayı hizasın*dan sağa doğru ilerleyince dör*düncü hanede 5 rakkamı ile karşı*laşırız ki, Ramazan perşembe gü*nü başlamış demektir.
Her y?l 6 Muharrem 4 Safer 3 Rebiulevvşl 1 Rebiulahir 1 Ra*mazan 10 Zilhicce hep aynı gün*lere rastlar.
Bir Arabi y?l 354 gün ve bir günün binde 367'si kadardır. Ve bir Arabi ayda 29,53 gün sayg?nl?k edilir.


MUHARREM
1 5 3 7 4 2 6 4
--------------------

SAFER
3 7 5 2 6 4 1 6
-------------------

REBİUL-EVVEL
4 1 6 3 7 5 2 7
------------------

REBİUL-AHİR
6 3 1 5 2 7 4 2
---------------------

CEMAZİYEL-EVVEL
7 4 2 6 3 1 5 3
------------------------

CEMAZİYEL-AHİR
2 6 4 1 5 3 7 5
-----------------------

RECEB
3 7 5 2 6 4 1 6
----------------------

ŞABAN
5 2 7 4 1 6 3 1
--------------------

RAMAZAN
6 3 1 5 2 7 4 2
-------------------

ŞEVVAL
1 5 3 7 4 2 6 4
-------------------

ZİLKADE
2 6 4 1 5 3 7 5
-------------------

ZİLHİCCE
4 1 6 3 7 5 2 7

Ay'ın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Yöntemi

Doğduğumuzda ayın hangi burçta olduğunu belirleme yönte*mini vermeden evvel bir kılavuza ihtiyacımız var. Milâdi tarihleri, Hicri tarihlere çevirme kılavuzu ile doğduğumuz yılın ve ayın Hicri ta*rihini belirlemek zorundayız. Bu*nu hesaplamanın bir kaç yolu mevcutsa da Hicri Tarihleri Milâ*di Tarihe Çevirme Kılavuzu (TDK Yayını) bu konudaki her türlü ihti*yaca yan?t verecek niteliktedir.
Özet olarak evvel doğduğu*muz tarihi Hicri tarihe çevirmek zorundayız. Bunu tesbit ettikten sonra, biz doğduğumuzda ayın hangi burçta olduğunu belirlemek için iki metot var:
Birincisi: Hicri ayın kaçı ise iki ile çarpılır, hariçten de beş ek olunur. Güneşin o gün içinde bu*lunduğu burçtan itibaren her bur*ca beşer beşer vererek elindeki tane bitinceye kadar yürürsün. Hangi burçta Kalırsan o ay burçtadır.
Mesela, 24 Rebiulevvel 1387 Pazar günü ay hangi burçtadır?
iki defa 24 kırk sekiz eder. 48'e 5 ek ederiz, 53 olur. Güneş bu*gün Yengeç (önce Güneş'in han*gi burçta olduğunu belirlememiz gerektiğini hatırlatalım) burcunda olduğuna göre, bu burçtan itiba*ren her burca beşer beşer vererek elimizdeki adedi bitirinceye kadar yürürsek Boğa burcuna kadar ge*lir ve Ay'ın Boğa burcunda oldu*ğunu tesbit ederiz.

İKİNCİ YOL:Bundan evvelki usul ile Gü*neş'in Yengeç burcunda olduğu*nu ve Hicri Rebiulevvelin 24'ü ol*duğunu bildiğimize göre codvelin 24 yazılı hanesinden yürüyerek Yengeç burcunun hizasından aşa*ğıya doğru inerek birleştikleri nok*tada Boğa burcu olduğunu görü*rüz ki, birinci usulde ayın Boğa burcunda olduğunu öğrenmiştik.

NOT:Tabii Müslüman astrologların (müneccim) yöntemleri sadece bunlardan ibaret değildir. Onları tespit etmek uzun vakit alır. Ne var ki tekrar de ça?da? Astroloji*nin yönetimine ulaşması ve o ni*spette isabetli horoskopların ha*zırlanması için yeterli değil. Nep*tün ve Pluta gibi son dönemlerde bulunmuş gezegenler ve bunların tesirleri de işlenmemiş.
İslam dünyasında Astroloji*nin ilmi sayılabilecek metodlarla yapıldığı dönemlerde bu gezegen*ler yoktu. Son 2 yüz yıllık devre içinde ise tüm bilim dallarında ol*duğu gibi Astroloji dalında da is*lam dünyasında hiç bir yenilik kaydedilmemiştir.
Astrolojinin Batı'da a??rba?l? tek*niklerle ele alınması ve ça?da?Astronomi'rtin buluş ve İmkânla*rından yararlanması onu yeniden bilimsel birdisiplin içine almış ve ciddiye alınmasını sağlamıştır.

Astroloji Ansiklopedisi